Skip to content

Missie / visie

De Liniedoorn biedt onderwijs waarbij iedereen de kans krijgt om te groeien. Wij willen een aantrekkelijke school zijn waarbij we naast een rijke leer- en leefomgeving ook aandacht besteden aan sociaal emotioneel leren. Hierbij ligt de focus op de groep. We willen het beste uit elkaar en onze leerlingen halen. Kinderen krijgen de kans hun talent te ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Onderwijs

Uitgangspunt bij ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten en dezelfde leerstof volgen. Om tegemoet te komen aan de sterke verschillen die er nu eenmaal zijn tussen de kinderen, wordt er naar gestreefd om situaties te creëren waarin de kinderen op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Onze methodes bieden verschillende mogelijkheden om gedifferentieerd te werken. In sommige gevallen wordt er voor bepaalde kinderen een aparte leerweg uitgestippeld. Dit gebeurt dan in overleg met de leerkracht, de ouders en de Intern Begeleider (IB-er).

Ondersteuning

Binnen onze school is er zorg voor ieder kind. We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Wij begeleiden kinderen zo goed mogelijk en nemen maatregelen als de leerresultaten en/of het welbevinden van een kind achterblijven bij de verwachtingen. Voor de specifieke zorgstappen als het minder goed of juist heel goed gaat met een kind verwijzen we u naar de bijlage. Van elke leerling op onze school volgen we de ontwikkeling d.m.v. de dagelijkse beoordeling (n.a.v. lessen en observaties in de klas), de methode gebonden toetsen (toetsen van de methode) af te nemen, door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen van het CITO en het afnemen van vragenlijsten van het leerlingvolgsysteem SCOL (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Meer- en hoogbegaafdheid

Onze school hoort bij INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. Vanuit ons motto en kernopdracht: ‘ik ben, omdat wij zijn’ biedt INOS een inclusief onderwijsaanbod aan. INOS kiest daarmee ook bewust voor thuisnabij MHB-onderwijs. De meer- en hoogbegaafde leerling leert leren tussen zijn/haar vrienden, klasgenoten, bij de bekende eigen leerkracht. Die herkent en erkent meer- en hoogbegaafdheid en biedt onderwijs aan dat bij de leerling past. 

Leerlingenraad

De Liniedoorn gaat in huidig schooljaar een leerlingenraad starten.  In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Daarnaast is er ook 1 leerling van De Liniedoorn die ons vertegenwoordigt bij de INOS-leerlingenraad. Dit betreft een leerling uit groep 8. De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over zaken die zij belangrijk vinden en/of wat zij graag met  de directeur willen bespreken. Thema’s die aan bod komen hebben onder andere te maken met ‘je veilig voelen op school’, ‘het schoolplein’ of ‘de toekomst van het onderwijs’. Goede ideeën en belangrijke vragen zijn welkom en kunnen in de leerlingenraad-brievenbus gepost worden. 

Veilige school

Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle medewerkers van INOS. De meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van KBS De Liniedoorn. Je vindt deze meldcode ook op ‘Scholen op de kaart’ van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid op deze school’. 

Ons team

Het team van Kbs de Liniedoorn bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. Zij zetten zich iedere dag in voor alle kinderen op school zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Naschoolse activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd ook zinvol en actief bezig. Daarom zorgen wij voor voldoende naschoolse activiteiten die door andere partijen worden georganiseerd. Zo werken we onder andere samen met Breda Actief, Delta talent en Ontdek je talent.